Materiały nauczycieli

 

Zespół ds. wymiany doświadczeń

FocusGroup20

 

 

 

Lp.

Termin prowadzenia/

obserwacji lekcji (data, która godzina lekcyjna)

Termin omówienia przeprowadzonych zajęć

Krótka informacja o tym, co zostanie wyeksponowane podczas lekcji, czym prowadzący chce się podzielić. Mogą to być elementy dydaktyki, wychowawcze lub organizacyjne.

1.

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Reklama jako komunikat językowy.

-      Prowadzenie lekcji metodą analityczno – dyskusyjną.

-      Praca z projektem.

2.

27.03.2018

27.03.2018

Temat: „ Na świątecznym stole”.

-      Kształtowanie umiejętności czytania metodą sylabową.

-      Stosowanie ćwiczeń rozwijających pamięć wzrokowo –słuchową ułatwiającą naukę wiersza na pamięć.

3.

11.01.2018

11.01.2018

Temat: Powtarzamy wiadomości przed pracą klasową.

-      Praca z tabliczkami ścieralnymi na utrwalenie wiadomości.

-      Praca w parach, ocena koleżeńska.

4.

11.01.2018

11.01.2018

Temat: Słuchanie opowiadania „ Miś ratownik”. Wymyślanie innego tytułu. Układanie i zapisywanie rozmowy telefonicznej nt. niebezpiecznych sytuacji. Odszukiwanie nr alarmowych.

-      Metoda patyczków (losowanie patyczka z imieniem ucznia do udzielenia odpowiedzi).

-      Praca w grupach, ocena koleżeńska.

5.

15.03.2018

15.03.2018

Temat: Czasownik bez tajemnic.

-      Praca z tabliczkami ścieralnymi na utrwalenie wiadomości.

-      Samoocena uczniowska.

6.

18.01.2018

18.01.2018

Temat: Bezpieczne ferie.

-      Metoda patyczków (losowanie patyczka z imieniem ucznia do udzielenia odpowiedzi). Metoda świateł w całym etapie lekcji, ocena koleżeńska, samoocena.

7.

26.03.2018

26.03.2018

Temat: Easter time – poznajemy słownictwo i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi.

-      Wykorzystanie narzędzi TIK( Technologia informacyjno – komunikacyjna).

-      Praca w grupie/parach.

8.

26.03.2018

26.03.2018

Temat: Tradycje wielkanocne- wykonanie kartki świątecznej.

-      Dzielenie się pomysłami na wykonanie pracy.

9.

21.03.2018

21.03.2018

Temat: Revision 5- podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 5.

-      Praca w małych grupach.

-      Wybieranie kluczowych zagadnień do tematu i eliminowanie tego, co zbędne.

-      Ocena koleżeńska, samoocena.

10.

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Czytanie tekstu „ Wielkanoc na Kaszubach”. Pokaz multimedialny o Kaszubach. Opisywanie stroju kaszubskiego. Ćwiczenia ortograficzne -h, ch. Tworzenie rodziny.

-      Użycie technik multimedialnych.

-      Ciekawe , własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne.

-      Ocena koleżeńska.

11.

20.03.2018

20.03.2018

Temat: Rozpoznajemy bryły obrotowe.

-      Pomoce obrazujące powstawanie brył obrotowych, anaglify, okulary trójwymiarowe, przyrząd do powstawania brył obrotowych, modele plastikowe brył.

12.

20.03.2018

20.03.2018

Temat: Zadania tekstowe o różnej budowie. Dodawanie i odejmowanie do 20. Miara długości – centymetr.

-      Rozwiązywanie zadań w kl.I.

13.

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Poznajemy nazwy zwierząt domowych.

-      Zabawa ruchowa na utrwalenie słownictwa związanego ze zwierzętami domowymi.

-      Praca w grupie.

14.

12.03.2018

12.03.2018

Temat: Gram w szachy. Ruchy szachowego gońca.

-       Wykorzystanie technik multimedialnych (bajka i film instruktażowy jako wprowadzenie do zajęć).

-       Informacja zwrotna – wykorzystanie kart pracy, tablicy demonstracyjnej i sylwet figur szachowych.

-       Praca w parach.

15.

12.02.2018

12.02.2018

Temat: Energia – wprowadzenie.

-      Przykłady, ciekawostki i zagadnienia ukazujące występowanie energii w życiu codziennym (praktyczne przykłady obrazujące teorię).

16.

21.02.2018

21.02.2018

Temat: Która jest godzina?

-      Uporządkowana struktura lekcji (organizacja , część właściwa, podsumowanie).

-      Zwracanie się do ucznia w języku niemieckim w ciągu całej godz. lekcyjnej.

17.

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Uczymy się określać swoje emocje oraz emocje innych ludzi.

-      Przypomnienie, utrwalenie i poznanie nowych zwrotów za pomocą zabawy

-      Wykorzystanie gier i ćwiczeń w toku lekcji

18.

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Co to za stworzenie?

-      Elementy oceniania kształtującego – NaCoBeZu, metodniki określające stopień opanowania zadań.

-      Patyczki – losowanie dzieci do odpowiedzi.

-      „Ciszaki” – sposób na zdyscyplinowanie i zaangażowanie klasy w działania.

19.

19.03.2018

19.03.2018

Temat: Określanie odczynu różnych środków spożywczych, higieny osobistej, piorących i czyszczących.

-      Zajęcia doświadczalne prowadzone w grupach.

-      Wspólne wyciąganie wniosków z doświadczeń.

20.

20.03.2018

20.03.2018

Temat: Układanie liczb. Uzupełnianie działań na dodawanie. Rozwiązywanie zadania na obliczenia pieniężne. Zabawa w sklep. Banknoty i złotówki. Paragony sklepowe. Obliczanie ceny zakupów. Zwiększanie i zmniejszanie liczb.

-      Wykorzystanie tablicy multimedialnej, korzystanie z różnorodnych stron internetowych.

21.

26.03.2018

26.03.2018

Temat: XVII wiek- stulecie wojen.

-      Samoocena uczniów, praca w grupach z tekstem źródłowym.

-      Wykorzystanie różnorodnych środków i pomocy dydaktycznych.

22.

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Lot kosmiczny

-      Pytania kluczowe, metodniki, ocena koleżeńska, praca grupowa, samoocena ucznia, mapy myśli.

23.

28.03.2018

28.03.2018

Temat: Rozwiązujemy zadania dotyczące pola prostokąta.

-      Losowanie cyfr do budowania największych i najmniejszych wyników działań.

-      Wykorzystanie tablicy interaktywnej.

24.

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Powtarzamy wiadomości o ułamkach zwykłych.

-      Praca z QR – kodami.

25

23.03.2018

23.03.2018

Temat: Z czego zbudowany jest świat? Właściwości ciał stałych.

-      Aplikacja multimedialna, prezentacja, modele cząsteczek wykonane przez uczniów.

-      Wykonywanie doświadczeń – praca w grupie.

26

28.03.2018

28.03.2018

Temat: Tradycje i zwyczaje wielkanocne.

-      Cele w języku ucznia, wykreślanka jako sposób wprowadzenia tematu.

-      Koszyk z niespodzianką – utrwalenie wiedzy uczniów, uatrakcyjnienie.

-      Wykorzystanie aplikacji internetowej.

27

0.9.02.2018

0.9.02.2018

Temat: Jak układ oddechowy zapewnia wymianę gazową?

-      Wykorzystanie filmów edukacyjnych i e – podręcznika oraz modeli przyrodniczych.

-      Wykonywanie doświadczeń i formułowanie wniosków przez uczniów.

28

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Czytanie informacji dotyczących Wielkanocy zamieszczonych na blogu Ali. Uzupełnianie zdań związanych ze zwyczajami wielkanocnymi. Przeglądanie blogów.

-      „Ciszaki” – jako element dyscyplinowania klasy.

-      Przygotowanie ekspozycji wielkanocnego stołu.

-      Wykorzystanie e – podręcznika, Internetu.

29

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Opisujemy części całości za pomocą ułamka.

-      Opisywanie części za pomocą ułamka i figur (zamalowywanie).

-      Wykorzystanie osi liczbowej.

30

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Rodzinny charakter Świąt Wielkanocnych. Zwyczaje i tradycje wielkanocne.

-      Praca w grupach – sposoby podziału na grupy.

-      Korelacja pomiędzy przedmiotami, interesujący sposób podania informacji.

31

19.03.2018

19.03.2018

Temat: Czy znam części mowy? Powtórzmy je!

-      Zamalowywanie części mowy jako sposób na utrwalenie.

-      Kodowanie i dekodowanie informacji.

32

19.03.2018

19.03.2018

Temat: Szukamy oznak wiosny.

-      Wykorzystanie kostki do utrwalania wiadomości.

-      Zastosowanie różnorodnych metod w celu wzmocnienia procesu edukacyjnego.

33

21.03.2018

21.03.2018

Temat: Miejsca w mieście – poznajemy słownictwo

-      Sposoby wprowadzania nowego słownictwa w różnorodny sposób.

-      Dobór par – uczeń słabszy – zdolny.

-      Wykorzystanie zabawy z piłką do podsumowania lekcji.

34

14.02.2018

14.02.2018

Temat: Poznajemy sikorkę bogatkę.

-      Wykorzystanie dramy.

-      „Światła drogowe” – element organizacyjny oraz   informacja zwrotna.

-      Dostosowanie pracy dla uczniów słabszych i zdolniejszych.

35

15.01.2018

15.01.2018

Temat: Jak oddychamy?

-      Doświadczenia jako sposób poznania funkcjonowania układu oddechowego.

-      Samodzielne formułowanie wniosków.

36

27.03.2018

27.03.2018

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100.

-      Wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń na dodawanie i odejmowanie.

-      Praca w parach, samoocena.

-      Pytanie kluczowe i odpowiedź na nie.

 

 

 

 

  •  Borzejewicz Elżbieta

Program własny „Terapia przez twórczość teatralną”. Program zajęć profilaktycznych w klasach I-III Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku.

Scenariusz uroczystości z okazji „Dnia Babci i Dnia Dziadka” w klasie 2a w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku w dn. 20.01.2015r.

 

 

 

 

 

 

  • Melnik Sylwia:

FILMY

Miejsce dziecka w klasie

Bajka psychoedukacyjna

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POZALEKCYJNE ZAJĘCIA TEATRALNE DLA DZIECI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ-"Dziękuję nie"

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POZALEKCYJNE ZAJĘCIA TATRALNE DLA DZIECI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ

Pedagogizacja rodziców:
Na podstawie lektury „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA TEATRALNEGO DLA KLASY I
„NIESPEŁNIONE MARZENIA KOPCIUSZKA”

zdjęcia

Pracować z uczniem zdolnym

Rodzic a ryzyko dysleksji u dziecka

Wady i zalety nauczania zintegrowanego

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Katarzyna Wójtowicz-Pac:

Szkolny Multimedialny Konkurs Języka Angielskiego

Protokół I edycji konkursu
Protokół II edycji konkursu
Protokół III edycji konkursu
Protokół IV edycji konkursu

Autorskie uroczystości szkolne:

Rocznica stanu wojennego w Polsce
Odzyskanie Niepodległości

Apel z okazji Dnia Nauczyciela

Scenariusze lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem metod aktywizujących:

Scenariusz lekcji z języka angielskiego

 

 

 

 

goście

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Zegar

Warszawa