Materiały mgr Haliny Wasilewskiej,
  nauczycielki religii

 

 

ZIARENKA RÓŻAŃCA

PROGRAM AUTORSKI  ZAJĘĆ KOŁA RELIGIJNEGO
DLA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

„Różaniec jest drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa, na której dziecko wciąż na nowo przedstawia się na różnych płaszczyznach doświadczenia chrześcijańskiego. Kiedy bowiem w modlitwie różańcowej uwzględni się odpowiednio wszystkie elementy, aby modlitwa była skuteczna, zwłaszcza przy odmawianiu wspólnotowym powstaje szczególna sposobność katechezy, którą katecheci winni wykorzystać, jako dzieło głoszenia Chrystusa”.

 

Jan Paweł II

 

WSTĘP

1.Nazwa i założenia programu

 

Myśl zorganizowania kółka religijnego powstała w dniu16.10.2002r. kiedy Papież Jan Paweł II ogłosił najbliższy rok ,,Rokiem Różańca świętego”. Koło nosi nazwę „Ziarenka Różańca”

Program „Ziarenka Różańca” adresowany jest do uczniów klas I – III, spotkania mają charakter Maryjny otwarty, swobodny i bez narzucania czy przymusu zewnętrznego. Dzieci mogą uczestniczyć biorąc udział w zajęciach lub mogą włączyć się w odmawianie różańca  i odmawiać codziennie jedną tajemnicę różańca w danej intencji. Chętni  otrzymują kartkę z tytułem tajemniczki. Razem łącząc się duchowo odmawiając różaniec.

Wspólnie modlą się na różańcu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w kościele po Mszy św. dziecięcej. Do koła należy około25 dzieci. Uczestnicy koła spotykają się raz w tygodniu w szkole .Czas spotkania 45 min. Tematami spotkań są tytuły tajemnic różańcowych odpowiadające danemu okresowi liturgicznemu. Program ułożony jest na jeden rok szkolno – liturgiczny / wrzesień – czerwiec/.

Raz w miesiącu uczestnicy Koła wymieniają się tajemniczkami różańcowymi. Wymiana jest harmonijna, gdyż każdy otrzymuje kolejną następną tajemniczkę.

Wszyscy chrześcijanie ze swoimi kłopotami i radościami udają się do wspólnej Matki. Czynią to zwłaszcza w modlitwie różańcowej.

Maryja jest wzorem do naśladowania we wszystkim co czyniła dlatego  kółko ma charakter Maryjny. Będziemy uczyć się od Maryi dobroci, służenia innym, miłości do Boga i ludzi, modlitwy, wierności i sprawiedliwości.

Program pełni misję mającą na celu wszechstronny rozwój ucznia katechizowanego w wymiarze religijnym, społecznym, moralnym, duchowym, psychicznym i estetycznym.

Program w swoim założeniu uwzględnia

§        „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” zatwierdzoną przez Episkopat Polski w czerwcu 2001 r.

§        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.02.1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania a zakresu kształcenia ogólnego (Dz. U. 1999 nr 14, poz 130 § 2, ust.2) ze zmianami z 21.09. 2000 r.( Dz.U. 2000 nr 90, poz. 1000 )

§        Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla sześcioletnich szkól podstawowych i gimnazjów ( Załącznik nr1 do rozporządzenia MEN z 15.02.1999 r.).

§        Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku.

§        Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku.

 

Dziecko w młodszym wieku szkolnym 7 – 10 lat jest gotowe do przyjęcia pewnej formy katechizowania, chociażby przynależność do Koła Religijnego, gdzie celem jest doprowadzenie do pełnego radości spotkania z Panem Bogiem.

Psychologia rozwojowa podkreśla, że okres ten stanowi bardzo ważny etap w rozwoju człowieka i budowaniu jego osobowości.

W odniesieniu do treści nauczania w kl. I – III dzieci pociąga proces uczenia się, duża aktywność, otwartość, łatwo asymilują nowe treści poznawcze. Dzieci w tym czasie ambitnie przeżywają uczucia wobec Boga.

Rodzi się więc potrzeba rozbudzenia w dziecku tęsknoty za bezpieczeństwem, pokojem, zaspokojeniem pozytywnych pragnień, których źródłem jest sam Bóg. Dużą rolę w kształtowaniu postawy religijnej będzie miało budowanie zaufania

i poczucia bezpieczeństwa w relacjach między ludzkich, które dziecko przeniesie na swoje odniesienia do samego Boga. Rozwijając miłość i uczucie do  Maryi Matki Jezusa podnoszą poczucie własnej wartości, które staje się motywacją do dobrego postępowania, szkołą akceptacji, działań społecznych, uprzejmości, kultury, życzliwości, i podnoszenia swej samooceny.

Realizując program mamy świadomość, że formacja religijna jest nieodłącznym elementem wychowania chrześcijańskiego ściśle związanego

z rokiem liturgicznym, który dzielimy na czas adwentu i czas Bożego Narodzenia, czas wielkiego postu i czas Wielkanocy oraz czas „ w ciągu roku”. W podział roku liturgicznego włączone są części różańca św., w których rozważamy tajemnice naszego zbawienia.

Program „ Ziarenka Różańca” można realizować na spotkaniach Koła Religijnego ( dodatkowa godzina tygodniowo).Treści programowe mogą być włączone w tematykę spotkań Koła Misyjnego, grup ministranckich i katechez.

Prowadzenie Koła Religijnego wymaga stałego dnia spotkań  w tygodniu i godziny spotkania oraz patronatu duszpasterza parafialnego, który duchowo wspomagałby akceptację dzieci i ich działalność. Pomocnymi środkami dydaktycznymi są: Pismo święte, różaniec, kalendarz liturgiczny, czasopismo „ Rycerzyk Niepokalanej”, magnetowid, telewizor, magnetofon, zeszyt i piórnik z przyborami szkolnymi.

W obecnych czasach techniki i technologii komputerowej, gdzie dziecko nasycane  jest mnóstwem informacji z masowych środków przekazu , pragnę ukazać dzieciom prostą staropolską drogę do Boga i bliźniego opartą na Ewangelii i Różańcu.

 

II GŁÓWNE  CELE  EDUKACYJNE

 

1.      Rozbudzenie życia wiarą.

2.      Świętowanie Bożej obecności na przestrzeni roku liturgicznego. 

3.     Przyswojenie modlitw chrześcijańskich – Różańca.

4.     Otwarcie na Chrystusa i Jego dary w życiu osobistym, środowisku rodzinnym, parafialnym i szkolnym.

5.     Wychowanie do życia we wspólnocie.

6.     Formacja moralna.

 

III CELE  KATECHETYCZNE

 

1.     Budzenie zainteresowań życiem wiary i doświadczenia radości z wiary.

2.     Kształtowanie umiejętności włączenia się w świętowanie wiary ludu Bożego w czasie roku liturgicznego.

3.     Uczenie nawiązywania dialogu z Bogiem przez wdrażanie do modlitwy liturgicznej  i różańcowej.

4.     Kształtowanie świadomości przynależenia do społeczności Kościoła.

5.     Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami dorosłymi

6.     Kształtowanie osobowości na przykładzie wzoru świętych.

7.     Wzrost duchowości.

 

IV. PRZEWIDYWANE    OSIĄGNIĘCIA   UCZNIA

 

§        Potrafi opisać jak powinniśmy słuchać słowa Bożego i odnajdywać je w codzienności życia.

§        Potrafi modlić się na Różańcu.

§        .Zna historię objawienia fatimskiego.

§        Zna święta i podział czasu roku liturgicznego.

§        Potrafi wykonać powierzone mu funkcje liturgiczne.

§        Potrafi zaśpiewać piosenki religijne.

§        Zna sceny tajemnic różańcowych.

§        Potrafii odpowiedzialnie grać role religijne, prowadzić modlitwy i rozważania w kościele.

§        Potrafi twórczo pracować w grupie

§        Prenumeruje czasopismo „Rycerzyk Niepokalanej”

§        Wyraża postawę radości i wdzięczności za dar Jezusa i Maryi.

§        Wyraża cześć i szacunek do Kościoła.

§        Potrafi uzasadnić dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę.

§        Prezentuje różne prace wykonane plastycznie.

 

WSTĘP

1.Nazwa i założenia programu

 

Myśl zorganizowania kółka religijnego powstała w dniu16.10.2002r. kiedy Papież Jan Paweł II ogłosił najbliższy rok ,,Rokiem Różańca świętego”. Koło nosi nazwę „Ziarenka Różańca”

Program „Ziarenka Różańca” adresowany jest do uczniów klas I – III, spotkania mają charakter Maryjny otwarty, swobodny i bez narzucania czy przymusu zewnętrznego. Dzieci mogą uczestniczyć biorąc udział w zajęciach lub mogą włączyć się w odmawianie różańca  i odmawiać codziennie jedną tajemnicę różańca w danej intencji. Chętni  otrzymują kartkę z tytułem tajemniczki. Razem łącząc się duchowo odmawiając różaniec.

Wspólnie modlą się na różańcu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w kościele po Mszy św. dziecięcej. Do koła należy około25 dzieci. Uczestnicy koła spotykają się raz w tygodniu w szkole .Czas spotkania 45 min. Tematami spotkań są tytuły tajemnic różańcowych odpowiadające danemu okresowi liturgiczemu. Program ułożony jest na jeden rok szkolno – liturgiczny / wrzesień – czerwiec/.

Raz w miesiącu uczestnicy Koła wymieniają się tajemniczkami różańcowymi. Wymiana jest harmonijna, gdyż każdy otrzymuje kolejną następną tajemniczkę.

Wszyscy chrześcijanie ze swoimi kłopotami i radościami udają się do wspólnej Matki. Czynią to zwłaszcza w modlitwie różańcowej.

Maryja jest wzorem do naśladowania we wszystkim co czyniła dlatego  kółko ma charakter Maryjny. Będziemy uczyć się od Maryi dobroci, służenia innym, miłości do Boga i ludzi, modlitwy, wierności i sprawiedliwości.

Program pełni misję mającą na celu wszechstronny rozwój ucznia katechizowanego w wymiarze religijnym, społecznym, moralnym, duchowym, psychicznym i estetycznym.

Program w swoim założeniu uwzględnia

§        „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” zatwierdzoną przez Episkopat Polski w czerwcu 2001 r.

§        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.02.1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania a zakresu kształcenia ogólnego (Dz. U. 1999 nr 14, poz 130 § 2, ust.2) ze zmianami z 21.09. 2000 r.( Dz.U. 2000 nr 90, poz. 1000 )

§        Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla sześcioletnich szkól podstawowych i gimnazjów ( Załącznik nr1 do rozporządzenia MEN z 15.02.1999 r.).

§        Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku.

§        Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku.

 

 

Dziecko w młodszym wieku szkolnym 7 – 10 lat jest gotowe do przyjęcia pewnej formy katechizowania, chociażby przynależność do Koła Religijnego, gdzie celem jest doprowadzenie do pełnego radości spotkania z Panem Bogiem.

Psychologia rozwojowa podkreśla, że okres ten stanowi bardzo ważny etap w rozwoju człowieka i budowaniu jego osobowości.

W odniesieniu do treści nauczania w kl. I – III dzieci pociąga proces uczenia się, duża aktywność, otwartość, łatwo asymilują nowe treści poznawcze. Dzieci w tym czasie ambitnie przeżywają uczucia wobec Boga.

Rodzi się więc potrzeba rozbudzenia w dziecku tęsknoty za bezpieczeństwem, pokojem, zaspokojeniem pozytywnych pragnień, których źródłem jest sam Bóg. Dużą rolę w kształtowaniu postawy religijnej będzie miało budowanie zaufania

i poczucia bezpieczeństwa w relacjach między ludzkich, które dziecko przeniesie na swoje odniesienia do samego Boga. Rozwijając miłość i uczucie do  Maryi Matki Jezusa podnoszą poczucie własnej wartości, które staje się motywacją do dobrego postępowania, szkołą akceptacji, działań społecznych, uprzejmości, kultury, życzliwości, i podnoszenia swej samooceny.

Realizując program mamy świadomość, że formacja religijna jest nieodłącznym elementem wychowania chrześcijańskiego ściśle związanego

z rokiem liturgicznym, który dzielimy na czas adwentu i czas Bożego Narodzenia, czas wielkiego postu i czas Wielkanocy oraz czas „ w ciągu roku”. W podział roku liturgicznego włączone są części różańca św., w których rozważamy tajemnice naszego zbawienia.

Program „ Ziarenka Różańca” można realizować na spotkaniach Koła Religijnego ( dodatkowa godzina tygodniowo).Treści programowe mogą być włączone w tematykę spotkań Koła Misyjnego, grup ministranckich i katechez.

Prowadzenie Koła Religijnego wymaga stałego dnia spotkań  w tygodniu i godziny spotkania oraz patronatu duszpasterza parafialnego, który duchowo wspomagałby akceptację dzieci i ich działalność. Pomocnymi środkami dydaktycznymi są: Pismo święte, różaniec, kalendarz liturgiczny, czasopismo „ Rycerzyk Niepokalanej”, magnetowid, telewizor, magnetofon, zeszyt i piórnik z przyborami szkolnymi.

W obecnych czasach techniki i technologii komputerowej, gdzie dziecko nasycane  jest mnóstwem informacji z masowych środków przekazu , pragnę ukazać dzieciom prostą staropolską drogę do Boga i bliźniego opartą na Ewangelii i Różańcu.

  

II GŁÓWNE  CELE  EDUKACYJNE

 

1.      Rozbudzenie życia wiarą.

2.      Świętowanie Bożej obecności na przestrzeni roku liturgicznego. 

3.     Przyswojenie modlitw chrześcijańskich – Różańca.

4.     Otwarcie na Chrystusa i Jego dary w życiu osobistym, środowisku rodzinnym, parafialnym i szkolnym.

5.     Wychowanie do życia we wspólnocie.

6.     Formacja moralna.

 

III CELE  KATECHETYCZNE

 

1.     Budzenie zainteresowań życiem wiary i doświadczenia radości z wiary.

2.     Kształtowanie umiejętności włączenia się w świętowanie wiary ludu Bożego w czasie roku liturgicznego.

3.     Uczenie nawiązywania dialogu z Bogiem przez wdrażanie do modlitwy liturgicznej  i różańcowej.

4.     Kształtowanie świadomości przynależenia do społeczności Kościoła.

5.     Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami dorosłymi

6.     Kształtowanie osobowości na przykładzie wzoru świętych.

7.     Wzrost duchowości.

 

IV. PRZEWIDYWANE    OSIĄGNIĘCIA   UCZNIA

 

§        Potrafi opisać jak powinniśmy słuchać słowa Bożego i odnajdywać je w codzienności życia.

§        Potrafi modlić się na Różańcu.

§        .Zna historię objawienia fatimskiego.

§        Zna święta i podział czasu roku liturgicznego.

§        Potrafi wykonać powierzone mu funkcje liturgiczne.

§        Potrafi zaśpiewać piosenki religijne.

§        Zna sceny tajemnic różańcowych.

§        Potrafi odpowiedzialnie grać role religijne, prowadzić modlitwy i rozważania w kościele.

§        Potrafi twórczo pracować w grupie

§        Prenumeruje czasopismo „Rycerzyk Niepokalanej”

§        Wyraża postawę radości i wdzięczności za dar Jezusa i Maryi.

§        Wyraża cześć i szacunek do Kościoła.

§        Potrafi uzasadnić dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę.

§        Prezentuje różne prace wykonane plastycznie.

 

V.SZCZEGÓŁOWY WYKAZ MATERIAŁU NAUCZANIA

 

L.p.

Temat zajęć

Treść nauczania

Zadania realizującego program

Liczba

godzin

Maryja wzorem przyjęcia Dobrej nowiny

1.

Święta Maryjne

w roku liturgicznym

 Bóg wybiera Maryję na Matkę Jezusa o czym mówi Ewangelia

opisująca wydarzenia z życia Maryi.

Daty świąt Maryjnych                                                                   

    8.IX.

    7.X.

    8.XII.

   25.III.

     3.V.

    15.VIII.

Poznać Święta Maryjne.

Naśladować Maryję w posłuszeństwie Bogu

i pomocy ludziom.

Wykonać w formie plastycznej scenę – Zwiastowania do słów

„Zdrowaś Maryjo”

·        Łk.1,26 – 36

·        Wyjaśnić sposób odmawiania różańca

·        Utrwalić modlitwy różańcowe

 

 

 

 

 

  4.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

w modlitwie różańcowej

 

Modlitwa rozmową ze spotkanym Jezusem.

Maryja Matka Jezusa wzorem rozmodlenia

(modlitwa różańcowa)

 

Zapoznać z objawieniami Maryjnymi

·        w Fatimie

·        w Luordes (Lurd)

·        w Gietrzwałdzie

 

Przygotować rozważania różańcowe do prowadzenia

różańca w kościele

 

 

 

  3.

 

                               Adwent –czas oczekiwania na przyjście  Zbawiciela

3.

W adwencie rozważamy część radosną różańca świętego

Z Maryją oczekujemy na Jezusa Zbawiciela.

 

Część Radosna

·        Zwiastowanie NMP

·        Nawiedzenie

      św. Elżbiety

·        Narodzenie Jezusa

·        Ofiarowanie Jezusa

·        Znalezienie Jezusa

Poznać tajemnice części Radosnej różańca i podzielić je

między dzieci chętne,

które będą odmawiać codziennie w domu

przez miesiąc czasu.

·        Zaplanować przebieg akcji „Podaruj dzieciom słońce”

·        Przygotować inscenizację

„Jasełka”

·        Zorganizować spotkanie opłatkowe dla rodziców

 

 

 

 

 

 4.

 

                      Boże Narodzenie wraz z okresem Narodzenia Pańskiego

4.

Pan Jezus przyszedł,

Przychodzi i przyjdzie.

Tajemnicą wcielenia jest to, że Jezus stał się dla nas człowiekiem.

Część Światła

·        Chrzest Jezusa

·        Wesele w Kanie

·        Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

·        Przemienienie na górze Tabor

·        Ustanowienie Eucharystii

Poznać tajemnice części Światła i rozdzielić dla chętnych w kółku, które będą odmawiać codziennie w domu przez miesiąc czasu w różnych intencjach.

Uczyć właściwych postaw do otaczającego środowiska ludzi, uczyć samokontroli i miłości bliźniego.

·        Zaplanować wspólne uczestnictwo w adoracji żłóbka.

 

 

 

 

 

 4.

Wielki Post  - czas łaski i nawrócenia

5.

Wspieramy Jezusa cierpiącego

Zbawienie przyszło przez krzyż.

 

Część Bolesna

·        Modlitwa w Ogrójcu

·        Ubiczowanie

·        Cierniemukoronowanie

·        Droga Krzyżowa Jezusa

·        Śmierć na krzyżu

Zapoznać z tajemnicami części Bolesnej i rozdzielić dla chętnych dzieci w kółku, które będą odmawiać tajemnice tej części w domu.

·        Obejrzeć film „Jezus”

·        Przygotować do prowadzenia rozważań drogi krzyżowej w kościele.

·        Przygotować czuwanie na Wielki Piątek

w kościele.

 

 

 

 

 

 

 4.

                   Okres Wielkanocy i Zesłania Ducha Świętego

6.

Zmartwych-wstał Pan Alleluja!

Największym wydarzeniem świata było Zmartwychwstanie Jezusa.

 Część Chwalebna

·        Zmartwychwstanie

Jezusa

·        Wniebowstąpienie Jezusa

·        Zesłanie Ducha Świętego

·        Wniebowzięcie NMP

·        Ukoronowanie NMP na Keólową nieba i ziemi

Zapoznać z tajemnicami części Chwalebnej i rozdzielić dla chętnych dzieci w kółku, które będą odmawiać tajemnice tej części w domu.

·        Pogłębić wiarę przez analizowanie tekstów biblijnych związanych ze Zmartwychwstaniem Jezusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

Wspomnienie wybranych świętych zwłaszcza patronów kościołów w Giżycku

7.

Znani święci

Przykłady życia świętego

według Ewangelii.

 

Życiorysy czterech świętych osób kochających Boga i ludzi.

Otworzyć się na Chrystusa i Jego dary w życiu osobistym i środowisku w którym się znajduję.

·        Św. Anna

·        Św. Kazimierz

·        Św. Brunon

·        Św. Maksymilian Kolbe

 

 

 

 

 

  4.

8.

Czasopisma

o tematyce Maryjnej

Rozbudzanie miłości do

Boga i bliźniego przez serce Maryi.

·        Informacje na temat roku  liturgicznego w kościele.

·        Opowiadania religijne

·        Korespondencja z dziećmi o podobnych poglądach

Poznać dwa czasopisma religijne

·        „Różaniec”

·        „Rycerzyk Niepokalanej”

 

 

 

 

 

  2.

9.

Akcje na rzecz potrzebujących

Troska o potrzebujących dowodem miłości Boga.

·        Pomoc modlitewna

w różnych

intencjach

·        Pomoc materialna

(zbiórka przyborów szkolnych)

 

Włączenie się w każdą akcje zbierania rzeczy

materialnych na rzecz potrzebujących.

 

Modlitwa w różnych intencjach.

 

 

 

 

 

 

  1.

 

VI. PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

 

1.     Metody pracy

Program ,, Ziarenka Różańca” ma za zadanie kształtować wśród dzieci wrażliwość na potrzeby innych, dlatego istotną rolę pełnią w tym procesie metody wyzwalające działanie i rozbudzanie motywacji własnej aktywności religijnej.

Prowadzący nauczyciel powinien starać się wiązać metody poszukujące z podającymi i praktycznymi.

W realizacji programu pomocne będą następujące metody i techniki pracy

·        Metody słowne  - opowiadanie, pogadanka wzbogacona pracą z obrazem, praca z tekstem biblijnym, fragmentem rozważania, praca z książką, czasopismem.

·        Metody plastyczne – rysunek na wspólnym plakacie.

·        Metody liturgiczne  - celebracja, adoracja.

·        Burza mózgów

·        Zabawa katechetyczna

·        Śpiew

·        Wycieczka

·        Drama

·        Inscenizacja

·        Projekcja filmu

·        Słoneczko  

 

Uczniowie po rocznym uczestnictwie w zajęciach koła formacyjno – modlitewnego będą :

·        Modlić się na Różańcu

·        Słuchać słowa Bożego i starać się realizować je w codziennym życiu

·        Znać kalendarz roku liturgicznego

·        Czynnie brać udział w czytaniu funkcji liturgicznych

·        Twórczo pracować w grupie

·        Wyrażać szacunek do kościoła, szkoły i rodziny

·        Odpowiedzialni za wykonywaną pracę na rzecz potrzebujących

·        Wyrażać szacunek do drugiego człowieka.

 

1.     Ocena pracy ucznia

 

Radość z dążenia uczniów do kształtowania pozytywnej postawy i chęć przynależności do koła religijnego „ Ziarenka Różańca” już podlega pewnej ocenie:

·         Ocena grupowa -przez komentarz nauczyciela (ukazanie radości z ich obecności), który wzmacnia ucznia w kształtowaniu pozytywnej postawy.

Narzędziem wspierania uczniów w ich duchowej pracy i samoocenie jest:

·        Ocena indywidualna -  pytamy uczniów tych, którzy odmawiają różaniec – Czy mają jakieś trudności z odmawianiem codziennie dziesiątki różańca /jeśli powstaje problem rozwiązujemy go/- zauważamy tu ocenę jako narzędzie wspierania ucznia w jego duchowej pracy. Również uczeń może wypowiedzieć się w formie samooceny.

Aktywne występowanie publicznie :

·        Występowanie uczestników Koła Religijnego z okazji różnych uroczystości roku liturgicznego na terenie parafii szkoły jest wielkim wyróżnieniem i nagrodą za aktywne podejmowanie działań na rzecz Koła Religijnego.

Dyplomy

·        Na zakończenie realizacji programu dzieci otrzymują dyplomy potwierdzające ich zaangażowanie w całoroczną pracę w ramach Koła Religijnego.

 

VII. EWALUACJA PROGRAMU

 

Celem ewaluacji programu będzie napisanie opinii czy program odpowiada potrzebom ucznia w kształtowaniu właściwych postaw religijno – wychowawczych i moralno – społecznych. Ewaluacji zostaną poddane:

·        Forma i treść zajęć edukacyjnych

·        Ocena atmosfery przynależności do Koła

·        Skuteczność zastosowanych metod i technik.

 

Analizując powyższą ewaluację należy podjąć różne formy służące doraźnej lub długotrwałej ocenie: obserwacja zachowań uczniów, wywiad, tarcza strzelecka, ankieta anonimowa, rozmowy, tabele ewaluacyjne.

Po otrzymaniu danych o wartości programu zostanie naniesiona ewentualnie potrzebna korekta.