87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Projekt edukacyjno – zdrowotny: Mówimy nie dla hałasu w szkole

PROBLEM:

Nadmierny hałas w szkole.

CEL:

Rozwijanie wśród uczniów świadomości o negatywnych dla zdrowia skutkach hałasu oraz kształtowanie zachowań służących budowaniu atmosfery ciszy i spokoju w szkole.

KRYTERIUM SUKCESU:

Uczniowie znają zagrożenia płynące z przebywania w hałasie, zachowują się ciszej.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU:

Hałas towarzyszy społeczności szkolnej cały czas, zwłaszcza w czasie przerw. Mając na uwadze szkodliwy wpływ hałasu na zdrowie dzieci i wszystkich pracowników szkoły należy podjąć działania profilaktyczne, propagujące walkę z nadmiernym hałasem.

TERMIN REALIZACJI :

Rok szkolny 2018/19

CEL PROJEKTU :

 1. Uświadomienie uczniom i rodzicom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 2. Ograniczenie hałasu w szkole.
 3. Wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwalają zachować dobre zdrowie i samopoczucie.

ADRESACI:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku
 2. Rodzice uczniów.
 3. Pracownicy szkoły.

EWALUACJA:

 • Wytwory uczniów: prace plastyczne, plakaty, wiersze, prezentacje multimedialne, ulotki informacyjne, kodeks cichej i bezpiecznej przerwy
 • Ocena zachowań uczniów w szkole ( sale lekcyjne, stołówka szkolna, korytarze, świetlica) – obserwacje.
 • Ankieta „na wejście i wyjście” projektu

L.p

Zadanie/działanie

Opis działania

Osoba odpowiedzialna

Termin

Zamierzone osiągnięcia

1

Przeprowadzenie i analiza ankiety na wejściu i wyjściu projektu

Zbadanie opinii uczniów klas I-VIII na temat hałasu w szkole.

Ankieta zał. nr 1.

Ankieta zał. nr 2.

Zespół ds. profilaktyki zdrowotnej; Koordynator Emilia Janczewska;

wychowawcy klas

XI - V

Poznanie opinii uczniów klas I-VIII na temat hałasu w szkole „na wejściu i wyjściu”

2

Zachęcanie wszystkich członków rady pedagogicznej pracowników szkoły do aktywnego włączenia się do realizacji projektu (pomysły)

Zapoznanie rady pedagogicznej z projektem walki z hałasem w szkole oraz proponowanymi formami jej realizacji. Przedstawienie wyników ankiety nr1 przeprowadzonej wśród uczniów klas I-VIII

Janina Morska

Emilia Janczewska

XI-XII

Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w działania zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest ograniczenie hałasu w szkole.

3

Cisza to zdrowie.

Przedstawienie uczniom podczas godzin wychowawczych wyników ankiety nr1. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców szukają w Internecie, bibliotece informacji na temat negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Dzielą się wiedzą z innymi kolegami.

Wychowawcy klas

XI-XII

Poznanie przez uczniów skutków wpływu hałasu na zdrowie człowieka.

Zwrócenie uwagi na problem wpływu hałasu na gorsze funkcjonowania ucznia w szkole, podczas lekcji.

4

Informacja dla rodziców - cele i treści projektu.

Przedstawienie założeń projektu, wyników ankiet nr1, pedagogizacja rodziców podczas zebrań z rodzicami dotycząca hałasu i jego skutków

Koordynator Joanna Piesiewicz;

Wychowawcy klas

I-II

Zwrócenie uwagi rodziców na problem - wpływ hałasu na funkcjonowanie dziecka w szkole.

5

Pogadanka w klasach na godzinach wychowawczych, dotycząca wpływu hałasu na funkcjonowanie człowieka.

Wyjaśnienie uczniom szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka z medycznego punktu widzenia

Pielęgniarka szkolna

I-II

Uświadomienie uczniom czym jest hałas i jaki jest jego wpływ na samopoczucie człowieka.

6

Szkolny konkurs dot. walki z hałasem na:

-najciekawsze hasło

-rebus z hasłem

-plakat

-wiersz

Zachęcenie dzieci do wyrażania swoich uczuć i emocji związanych z hałasem, jego szkodliwym wpływem na ich zdrowie

Opiekun S.U. -gospodarze klas przy pomocy wychowawców;

Koordynator Zenaida Brzozowska

III-IV

 

7

Dlaczego słyszę?

Omówienie zagadnień związanych z budową i higieną narządu słuchu

Nauczyciele przyrody i biologii pod kierunkiem Teresy Ziółkowskiej

Zgodnie z rozkładem materiału lub krótkie przypomnienie wiadomości w klasach IV-VIII

Poznanie budowy i zasad higieny narządu słuchu.

8

Hałasowi mówimy STOP!

Przygotowanie przez uczniów prac plastycznych, które symbolizują ciszę i zakaz hałasowania w formie znaków drogowych. Znaki ozdobią szkolne korytarze.

Klasy IV-VIII nauczyciele plastyki i techniki

Klasy 0-III wychowawcy klas.

Wychowawcy świetlicy – zajęcia świetlicowe.

Koordynator Joanna Piesiewicz

III-IV

Uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu na przerwach.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej hałasu i jego skutków

Klasy VI-VIII pod opieką nauczycieli informatyki

Koordynator Edward Waszak

III-IV

Hałas to nasz niewidzialny wróg-wykonanie ulotki informacyjnej na temat szkodliwego wpływu hałasu na nasze zdrowie.

Klasy IV-V pod opieką nauczycieli przyrody i biologii

Koordynator Teresa Ziółkowska

III-IV

Szkolny kodeks cichej i bezpiecznej przerwy - uczniowie klas IV-VIII na lekcji języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i ukraińskiego układają szkolny kodeks cichej i bezpiecznej przerwy.

Nauczyciele j. polskiego, angielskiego, niemieckiego i ukraińskiego;

Koordynator Zenaida Brzozowska

III-IV

Stworzenie i wyodrębnienie kilku miejsc ciszy w szkole – lista „cichych miejsc” w szkole

 

Koordynator Edward Waszak

IV

9

Promocja projektu

Umieszczenie na stronie szkoły informacji dotyczących działań związanych z realizacją projektu - plan i założenia projektu, realizacja, relacja fotograficzna, prezentacja prac wytworzonych w trakcie trwania projektu.

p. Julita Lenio

Na bieżąco

 

 

 

Załącznik nr 1

 

ANKIETA DLA UCZNIA nr 1

1.Czy Twoim zdaniem w szkole podczas przerw jest za głośno?

 1. A) Tak, B) Nie , C) Nie mam zdania

 

 1. Czy chciałbyś/łabyś , żeby w Twojej szkole podczas przerw było ciszej? A) Tak B) Nie C) Czasami
 1. Czy hałas na przerwie przeszkadza Ci w skoncentrowaniu się i przygotowaniu do lekcji?
 2. A) Tak, B) Nie , C) Nie mam zdania

 

 1. Oceń w skali od 1-5 jak Ty zachowujesz się na przerwach (1 cicho ……. 5 głośno)   1…2…3…4…5
 2. W którym z wymienionych miejsc w Twojej szkole jest najgłośniej podczas przerw?

(Podkreśl 2 miejsca, które wg Ciebie są najgłośniejsze)

 1. PODWÓRKO
 2. I PIĘTRO A
 3. PARTER GŁÓWNY
 4. SZATNIA B
 5. PARTER B
 6. I PIĘTRO B
 7. II PIĘTRO B
 8. SZATNIA C
 9. PARTER C
 10. I PIĘTRO C
 11. II PIETRO C
 12. KORYTARZ - BLOK SPORTOWY
 13. MIEJSCE PRZY SKLEPIKU SZKOLNYM
 14. INNE MIEJSCE (NAPISZ JAKIE)

.........................................................................................................................................................

 1. Jakie masz propozycje na zmniejszenie hałasu podczas przerw?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Załącznik nr 2

 

ANKIETA DLA UCZNIA nr 2

1.Czy Twoja wiedza dotycząca szkodliwości hałasu wzrosła w ciągu tego roku szkolnego ?

 1. A) Tak, B) Nie , C) Nie mam zdania

 

 1. Czy chciałbyś/łabyś , żeby w Twojej szkole podczas przerw było ciszej? A) Tak B) Nie C) Czasami
 1. Czy hałas na przerwie przeszkadza Ci w skoncentrowaniu się i przygotowaniu do lekcji?
 2. A) Tak, B) Nie , C) Nie mam zdania

 

 1. Oceń w skali od 1-5 jak Ty zachowujesz się na przerwach (1 cicho ……. 5 głośno)   1…2…3…4…5
 2. Czy są miejsca w szkole, gdzie podczas przerw możesz odpocząć w ciszy? A) tak, B) nie
 1. Jeśli tak, to wskaż te miejsca ………………………………………………………………………………

Wyniki ankiety dotyczącej hałasu w szkole