87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

    Jesteśmy największą szkoła podstawową w Giżycku. W naszej placówce, pomimo dużej liczby pracowników i uczniów, panuje przyjazna atmosfera. Chcemy być szkołą nowoczesną, patrzymy w przyszłość i dostosowujemy nasze działania do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Staramy się stworzyć naszym podopiecznym takie warunki rozwoju, aby przygotować ich do życia w społeczeństwie otwartym na wiedzę i ukierunkować do wyboru dalszej drogi kształcenia. Naszym celem jest wychowanie człowieka przedsiębiorczego, gotowego do życia we współczesnym świecie, samodzielnego i odpowiedzialnego.

 Wyróżnia nas:
  

1.  Zatrudniamy wykwalifikowanych i przyjaznych uczniom nauczycieli.

2.  Stosujemy nowoczesne metody nauczania – ocenianie kształtujące.

3.  Realizujemy programy wpływające na wszechstronny rozwój dzieci, np. „Mistrzowie Kodowania”, „Bieg po zdrowie”, akcja „Śniadanie daje moc”.

4.  Bierzemy udział w międzynarodowych programach szkół Erasmus i Comenius. Współpracujemy z partnerami z Portugalii, Niemiec, Holandii, Litwy i Słowacji.

5.  Posiadamy szkolne obserwatorium astronomiczne, w którym odbywają się zajęcia dla młodzieży.

6.  W szkole prężnie działa Klub Małego Ornitologa „Dudek” oraz Młodzieżowa Grupa Badawcza Ptaków Wysypisk „Kania”.

7.  Nasza młodzież odnosi sukcesy w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, np. w matematycznym konkursie „Kangur”.

8.   Od wielu lat zajmujemy czołowe lokaty w rywalizacji sportowej szkół podstawowych województwa warmińsko- mazurskiego.

9.   Do dyspozycji naszych uczniów pozostaje nowocześnie wyposażona hala sportowo-rekreacyjna oraz nowa pracownia fizyczno- chemiczna.

10.  Podjęliśmy współpracę z olsztyńską placówką naukowo - badawczą – Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim.

11.  W naszej szkole działa Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Grekokatolickiej.

12.  Proponujemy naszym podopiecznym klasy o profilu sportowym, tanecznym oraz matematyczno- przyrodniczym.

13.  Dysponujemy nowoczesnym kompleksem boisk sportowych o różnym przeznaczeniu, a także lodowiskiem krytym, z którego korzysta nasza młodzież.

14.  Aktywizujemy uczniów, umożliwiając im pracę w wolontariacie, np. w Szkolnym Klubie Wolontariatu.

15.  Uczestniczymy w akcjach charytatywnych: „Góra grosza” i „Prezent pod choinkę”.

16.  Oferujemy specjalistyczną pomoc pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w naszej szkole.

17.  Nasi podopieczni mogą stale korzystać z opieki szkolnej pielęgniarki oraz stomatologa będącego na miejscu.

18.  Na terenie naszej placówki działają biblioteka, stołówka oraz świetlica szkolna otwarta codziennie od 6.30 do 16.30.

19.  Współpracujemy z różnymi instytucjami na terenie miasta i gminy, m.in. z Poradnią  Psychologiczno- Pedagogiczną, Biblioteką Miejską, Strażą Pożarną, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Giżyckim Centrum Kultury, Państwową Szkołą Muzyczną, Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Komendą Powiatową Policji, Klubem Garnizonowym. Współpracujemy też z instytucjami w regionie, i poza nim – Akademią Nauki w Olsztynie, Teatrem im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 

Misja szkoły
 Jesteśmy szkołą:
 
  • zapewniającą zdobywanie rzetelnej wiedzy pomagającej odnaleźć się w nowej rzeczywistości
  • kładącą nacisk na wszechstronny  rozwój ucznia
  • uwzględniającą jego możliwości, pasje i zainteresowania
  • przygotowującą do nauki na wyższym szczeblu edukacji
  • propagującą partnerstwo między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami, szkołą i społecznością lokalną
  • dającą możliwość korzystania z atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych
  • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa, tolerancji i intelektualnego rozwoju
  • kształtującą postawy otwartości na świat oraz przynależności regionalnej i europejskiej
 

Celem szkoły jest wychowanie kulturalnego, tolerancyjnego, otwartego na świat, wrażliwego i odpowiedzialnego za siebie i innych ucznia.