87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Pedagog szkolny

 Ewa Kowalczyk

pedagog szkolny, psychoterapeuta, doradca zawodowy

 Żanet Dulemba

pedagog szkolny

Godziny pracy

 • poniedziałek 07.45-12.00
 • wtorek 8.00-15.00
 • środa 8.00-15.30
 • czwartek 08.00-11.00
 • piątek 8.00-14.30

 Godziny pracy

 • poniedziałek 07:30 - 11:00
 • środa 07:30 -11:00
 • piątek 07:30 - 11:30

Pracuję w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku od 1987 roku. Mam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również z rodzicami i nauczycielami. Zawsze można liczyć na moją pomoc i wsparcie.

I. Wybrane, ukończone formy kształcenia:

 1. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, doradca zawodowy
 2. Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Studium Psychoterapii Dzieci i Rodziny
 3. Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Seksualnego w Warszawie, specjalista ds. edukacji seksualnej
 4. ONEP w Łodzi, certyfikat praktyka NLP, aplikacja w procesie psychoterapii, trening asertywności
 5. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, wyższe studia magisterskie, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

II. Psychoterapia:
1. Psychoterapia dzieci z trudnościami emocjonalnymi.
2. Psychoterapia dzieci z problemami żywieniowymi (nadwaga, otyłość, niedowaga, odmawianie spożywania posiłków i wiele innych.
3. Psychoterapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, ADHD.
4. Psychoterapia dzieci moczących się.
5. Psychoterapia dzieci z zaburzeniami zachowania.
6. Psychoterapia zaburzeń nerwicowych.
7. Psychoterapia depresji dziecięcej.
8. Psychoterapia dzieci z zaburzeniami lękowymi.
9. Psychoterapia dzieci po przeżyciach traumatycznych (wypadek, świadek lub ofiara przemocy, inne sytuacje losowe- np. śmierć kogoś bliskiego).
10. Psychoterapia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

III. Nauka
1. Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z orzeczeniami PP- P.
2. Zajęcia terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjne) dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

IV. Profilaktyka
1. „Trzeci Elementarz czyli program siedmiu kroków”
2. Program profilaktyczny „NOE”
3. „Strażnicy Uśmiechu”
4. „Przyjaciele Zippiego”
5. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”
6. „Nasze Spotkania”
7. „Zanim spróbujesz”

V. Doradztwo zawodowe.

VI. Pomoc rodzicom i opiekunom:

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców.
 • Profilaktyka domowa
 • Inne, w zależności od potrzeb

Zainteresowania, hobby: jazda na rolkach, jazda szybka na lodzie, ornitologia,

Informacja o mnie:
Od wielu lat pracuję Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku jako certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Od roku 2017 pracuję jako pedagog w tutejszej szkole. W ludziach cenię sobie otwartość i szczerość. Jestem osobą koleżeńską, chętną do współpracy, otwartą na problemy innych ludzi, ciekawą wiedzy i chętną do nabywania nowych umiejętności w kierunku pracy z dziećmi. Charakteryzuję się sumiennością i obowiązkowością. Lubię pomagać ludziom.

Ze swojej pracy czerpię dużo satysfakcji widząc uśmiech i zadowolenie dzieci oraz ich rodziców.

 
 Pełną informację można uzyskać w sali C 103  

 

dokumenty do pobrania:

 

Każdy może przyjść i uzyskać pomoc

Informacja na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Zajęcia dla uczniów, prowadzone są po konsultacjach indywidualnych z rodzicami.

 • Psychoterapia dzieci z trudnościami emocjonalnymi.
 • Psychoterapia dzieci z problemami żywieniowymi (nadwaga, otyłość, niedowaga, odmawianie spożywania posiłków i wiele innych.
 • Psychoterapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, ADHD.
 • Psychoterapia dzieci moczących się.
 • Psychoterapia dzieci z zaburzeniami zachowania.
 • Psychoterapia zaburzeń nerwicowych.
 • Psychoterapia depresji dziecięcej.
 • Psychoterapia dzieci z zaburzeniami lękowymi.
 • Psychoterapia dzieci po przeżyciach traumatycznych (wypadek, świadek lub ofiara przemocy, inne sytuacje losowe- np. śmierć kogoś bliskiego).
 • Psychoterapia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z orzeczeniami PP- P.
 • Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
 • Zajęcia psychoedukacyjne - grupowe dla dziewczynek.
 • Zajęcia psychoedukacyjne - grupowe dla chłopców.

Pomoc rodzicom i opiekunom:

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców.
 • Zajęcia dla rodziców na temat komunikacji z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy dziećmi - w każdy czwartek 18.00-19.30

ZAPRASZAMY

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami
 • i inne

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 • Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
 • Fundacją ETOH w Warszawie
 • Fundacja „Dzieci Niczyje” w Warszawie
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komenda Powiatowa Policji
 • MOPS, GOPS, Dom Dziecka
 • Stowarzyszenie Jesteś-My
 • ZHP
 • I inne

Gdzie można szukać pomocy?

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku: nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, inni pracownicy szkoły.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wodociągowa 15 tel.87 428 56 06
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 33 tel.87 429 99 62
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Smętka 5 tel.87 429 10 89
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Smętka 5 tel.87 428 33 15
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Gdańska 11 tel.87 429 21 94
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Gdańska 11 tel.87 441 80 06
 • Prokuratura Rejonowa ul. Gdańska 52 tel.87 429 61 30
 • Komenda Powiatowa Policji ul. 1-go Maja tel.87 429 92 00
 • Bezpłatny Telefon Zaufania tel. 116 111
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia tel.87 428 4030
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel.801120002
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka tel.22 6296079