87 428 90 60  
sekretariat@sp7.gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_speedtruck_109/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Pedagog szkolny

 Ewa Kowalczyk

pedagog szkolny, psychoterapeuta, doradca zawodowy

Godziny pracy

 • poniedziałek 07.45-12.00
 • wtorek 8.00-15.00
 • środa 8.00-15.30
 • czwartek 08.00-11.00
 • piątek 8.00-14.30

Zadania pedagoga szkolnego

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły.

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów.

9. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Pełną informację można uzyskać w sali C 103

 

dokumenty do pobrania:

 

Każdy może przyjść i uzyskać pomoc

Informacja na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Zajęcia dla uczniów, prowadzone są po konsultacjach indywidualnych z rodzicami.

 • Psychoterapia dzieci z trudnościami emocjonalnymi.
 • Psychoterapia dzieci z problemami żywieniowymi (nadwaga, otyłość, niedowaga, odmawianie spożywania posiłków i wiele innych.
 • Psychoterapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, ADHD.
 • Psychoterapia dzieci moczących się.
 • Psychoterapia dzieci z zaburzeniami zachowania.
 • Psychoterapia zaburzeń nerwicowych.
 • Psychoterapia depresji dziecięcej.
 • Psychoterapia dzieci z zaburzeniami lękowymi.
 • Psychoterapia dzieci po przeżyciach traumatycznych (wypadek, świadek lub ofiara przemocy, inne sytuacje losowe- np. śmierć kogoś bliskiego).
 • Psychoterapia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z orzeczeniami PP- P.
 • Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
 • Zajęcia psychoedukacyjne - grupowe dla dziewczynek.
 • Zajęcia psychoedukacyjne - grupowe dla chłopców.

Pomoc rodzicom i opiekunom:

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców.
 • Zajęcia dla rodziców na temat komunikacji z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy dziećmi - w każdy czwartek 18.00-19.30

ZAPRASZAMY

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami
 • i inne

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 • Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie
 • Fundacją ETOH w Warszawie
 • Fundacja „Dzieci Niczyje” w Warszawie
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komenda Powiatowa Policji
 • MOPS, GOPS, Dom Dziecka
 • Stowarzyszenie Jesteś-My
 • ZHP
 • I inne

Gdzie można szukać pomocy?

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku: nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, inni pracownicy szkoły.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wodociągowa 15 tel.87 428 56 06
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 33 tel.87 429 99 62
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Smętka 5 tel.87 429 10 89
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Smętka 5 tel.87 428 33 15
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Gdańska 11 tel.87 429 21 94
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Gdańska 11 tel.87 441 80 06
 • Prokuratura Rejonowa ul. Gdańska 52 tel.87 429 61 30
 • Komenda Powiatowa Policji ul. 1-go Maja tel.87 429 92 00
 • Bezpłatny Telefon Zaufania tel. 116 111
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia tel.87 428 4030
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel.801120002
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka tel.22 6296079