87 428 90 60  
sekretariat@sp7.gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_speedtruck_109/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU PO ÓSMEJ KLASIE
ROK SZKOLNY 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Najważniejsze terminy:

· do 30.09.2021 należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego;

· do 15.10.2021 należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły);

· do 22.11.2021 dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty;

· do 26.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub rezygnacji ze wskazanych sposobów dostosowania.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym
1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 (120 minut; przedłużenie do 180 minut)

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 (100 minut; przedłużenie do 150 minut)

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 (90 minut; przedłużenie do 135 minut)

 

W terminie dodatkowym
1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Wyniki i zaświadczenia
1 lipca 2022 r. udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty
8 lipca 2022 r. każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych CKE i OKE w Łomży.